30 grudnia 2016

WYDARZENIA, KONKURSY, WYZWANIA

SĄDZĘ, ŻE...

KARIERA KOBIETY POLECA

Gdy w kalendarzu wrzesień, a czas letnich urlopów już powoli za nami, druga połowa roku w firmie nabiera tempa. Warto usystematyzować jakie obowiązki stoją przed przedsiębiorcą i o czym należy pamiętać.

 

 

WRZESIEŃ

 

 

Pora na wybór biegłego rewidenta

 

Sprawozdanie każdej jednostki można poddać badaniu przez biegłego rewidenta. Dla niektórych podmiotów takie badanie jest obowiązkowe m.in.:

  • banki,

  • zakłady ubezpieczeń,

  • jednostki, których działalność regulują przepisy o obrocie papierami wartościowymi,

  • jednostki funduszy inwestycyjnych

  • jednostki o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych kontynuujących działalność

  • obowiązkowemu badaniu podlegają również sprawozdania spółek akcyjnych (za wyjątkiem spółek będących w organizacji na dzień bilansowy)

  • jednostki, których sprawozdania finansowe spełniły dwa z trzech warunków (zgodnie z art. 64 UoR).

Wyboru biegłego rewidenta i podpisania z nim umowy należy dokonać w terminie umożliwiającym mu udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.

 

 

Wpłata drugiej raty ZFŚS

 

Jeżeli w naszym przedsiębiorstwie utrzymujemy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, do końca września mamy czas na rozliczenie się z wpłat na konto tego funduszu. Należy pamiętać, że 30 września mija termin na przelew drugiej części odpisu podstawowego tj. 25%.

 

 

Nowe zasady przeliczania wartości wyrażonych w euro


W związku z nowelizacją Ustawy o Rachunkowości zmienił się sposób przeliczania wartości wyrażonych w euro. Obecnie stosuje się średni kurs NBP ogłaszany na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Wcześniej był to 30 września. Trzeba w szczególności zwrócić na to uwagę.

 

 

PAŹDZIERNIK

 

 

Inwentaryzacja

 

Inwentaryzację przeprowadza się na ostatni dzień roku obrotowego, natomiast dla części składników aktywów można ją rozpocząć już październiku, a zakończyć do 15 dnia roku następnego.

 

LISTOPAD

 

 

Zmiany w prezentacji sprawozdania finansowego po nowelizacji ustawy o rachunkowości

 

Nowelizacja Ustawy o rachunkowości wprowadza zmiany w prezentacji danych na sprawozdaniu finansowym. Inwestycje długoterminowe, należności krótkoterminowe oraz zobowiązania krótkoterminowe należy prezentować w podziale na:

  • należne

- od jednostek powiązanych

- od jednostek pozostałych

- jednostek w których nasze przedsiębiorstwo posiada zaangażowanie w kapitale

  • otrzymane

- od jednostek powiązanych,

- jednostek pozostałych,

- jednostek w których nasze przedsiębiorstwo posiada zaangażowanie w kapitale.

 

Zmianie ulegną również pasywa, m.in. udziały i akcje własne prezentowane dotychczas w pasywach bilansu znajdą się obecnie w części aktywów.

 

Z rachunku zysków i strat zarówno w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym znikają pozycje zysków i strat nadzwyczajnych.

 

Ponadto w wariancie porównawczym w pozycji Koszty działalności operacyjnej w pozycji Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, należy wykazać w osobnej pozycji zarówno składki emerytalne w ramach ubezpieczenia społecznego, jak i inne świadczenia emerytalne, np. dotyczące programów emerytalnych.

 

W informacji dodatkowej do sprawozdania jednostki będą zobowiązane do dodatkowego opisu pozycji poszczególnych przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub tych o charakterze incydentalnym.

 

GRUDZIEŃ

 

 

Wigilia, bony, paczki

 

W ślad za Bożym Narodzeniem rozpoczyna się seria dylematów z kwalifikacją podatkową wigilii firmowych oraz podarunków dla pracowników.

 

Wydatki na spotkanie opłatkowe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli celem spotkania jest poprawa atmosfery i relacji wśród pracowników, co w konsekwencji może mieć wpływ na lepszą realizację zadań w przedsiębiorstwie. Jeżeli firma prowadzi działalność opartą na sprzedaży opodatkowanej, od faktury za spotkanie firmowe można odliczyć VAT i nie trzeba rozpoznawać VAT należnego. Pracownik, który będzie uczestnikiem takiego spotkania, nie rozpoznaje przychodu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

 

Inaczej dzieje się w przypadku, gdy przekażemy pracownikowi bon towarowy czy paczki sfinansowane z bieżących środków firmy. Wartość takich świadczeń należy doliczyć pracownikowi do przychodu ze stosunku pracy. Jeżeli w firmie posiadamy ZFŚS warto rozważyć przekazanie pracownikom kart przedpłaconych lub paczek finansowanych ze środków funduszu, ponieważ podlegają zwolnieniu z PIT w wysokości do 380 zł rocznie.

 

 

Zmiana formy prowadzenia ewidencji rachunkowej w przedsiębiorstwie

 

Możliwości wyboru formy prowadzenia rachunkowości w jednostce reguluje wartość przychodów określona w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24 a ust. 4 pdof. Przekroczenie wartości sprzedaży powyżej 1.200.000 euro w poprzednim roku podatkowym obliguje jednostkę w nowym roku do prowadzenia pełnej księgowości.

Podatnicy podatku CIT nie mają wyboru, muszą od początku prowadzić księgi rachunkowe.

 

 

Wybór opodatkowania na nowy rok

 

Koniec roku, kiedy znamy, bądź prognozujemy wartość m.in. przychodów ze sprzedaży za dany rok, to dobry moment na zastanowienie się czy można i czy warto zostać przy dotychczasowej ewidencji podatkowej i rachunkowej.

 

Do 20 stycznia 2017 roku można zgłosić oświadczenie o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy. W praktyce od 2017 roku będziemy mieli możliwość tego wyboru również dzięki Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CIEDG).

 

Do 20 lutego 2017 roku możemy wybrać i złożyć zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy czy też zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników oraz firm rozpoczynających działalność.

 

W przypadku podatników CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, zaliczki uproszczone w 2017 r. powinny być ustalane na podstawie podatku należnego, wykazanego w zeznaniu za 2015 r. (złożonym w 2016 r.), a w razie braku tego podatku - podatku należnego wykazanego w zeznaniu za 2014 r. (złożonym w 2015 r.).

 

W 2017 r. podatnik PIT (opodatkowany według skali podatkowej) ustala zaliczki uproszczone w oparciu o dochód wykazany w zeznaniu za 2015 r. (złożonym w 2016 r.). Jeżeli w zeznaniu tym podatnik nie wykazał dochodu (albo dochód ten nie przekroczył kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku) – zaliczki uproszczone ustala na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu za 2014 r. (złożonym w 2015 r.). Jeśli również w tym roku podatnik nie wykazał dochodu (albo wykazał dochód nieprzekraczający kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku), to nie może opłacać zaliczek w uproszczonej formie.

Powyższe zasady dotyczą również podatników PIT opodatkowanych podatkiem liniowym, z tą jednak różnicą, że w ich przypadku nie ma znaczenia wysokość osiągniętego dochodu. W podatku liniowym zaliczki uproszczone ustalone są przy zastosowaniu stawki 19%.

 

Ewa Łosik-Swoboda, Katarzyna Zielonka, Impel Business Solutions

 

16 września 2016
Finansowy terminarz przedsiębiorcy - co Cię czeka w ostatnich miesiącach roku

 

© 2016 Kariera Kobiety

SZPILA

Statystyki pokazują ogromne dysproporcje w obecności obu płci w naukach ścisłych. Kobiety zajmują zaledwie ok. 10 proc. najwyższych stanowisk akademickich. W Unii Europejskiej kobiety stanowią tylko 11 proc. najwyższych stopniem naukowców, a w ciągu dwóch minionych dekad liczba kobiet naukowców wzrosła zaledwie o 3 pkt proc. Żeby poprawić te statystyki, potrzebne są granty, programy stypendialne, promowanie kobiecych osiągnięć naukowych, a...

FLESZ RAPORT

30 grudnia 2016

NAJNOWSZE

SĄDZĘ, ŻE...

KARIERA KOBIETY