30 grudnia 2016

WYDARZENIA, KONKURSY, WYZWANIA

SĄDZĘ, ŻE...

KARIERA KOBIETY POLECA

10 stycznia 2017r. wchodzi w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Przedsiębiorcy muszą informować o sposobach pozasądowego rozwiązywania sporów. E-przedsiębiorcy (np. prowadzący sklepy w internecie) są zobowiązani do umieszczenia informacji o ODR na swoich stronach internetowych. Jak to zrobić?

 

 

Co to jest ODR

 

ODR jest interaktywną stroną internetową stanowiącą jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcą pozasądowo rozwiązać spór (ODR ― Online Dispute Resolution).

 

To na tej platformie konsumenci mogą składać skargi dotyczące towarów i usług zakupionych przez internet. Warto pamiętać, że dotyczy to produktów kupionych tak w kraju, jak i za granicą.

 

Skargi składane są przez wypełnienie elektronicznego formularza i wyszukanie podmiotu właściwego do rozwiązania określonego sporu. W Polsce takim podmiotem jest UOKiK.

 

Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów i ich tłumaczenie.

 

 

Pobierz: więcej o pozasądowym rozstrzyganiu sporów 

 

 

Adres platformy ODR na stronach i ofertach e-mail

 

Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii Europejskiej i zawierający z konsumentami umowy przez internet oraz pośrednicy internetowi mają obowiązek:

 

 

Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii Europejskiej i zawierający z konsumentami umowy przez internet, którzy zobowiązali się lub są zobowiązani do korzystania z podmiotów uprawnionych, mają obowiązek:

 

  • poinformować konsumentów o istnieniu platformy ODR,

  • podać adres internetowy tej platformy,

  • jeżeli oferta jest składana za pomocą wiadomości elektronicznej, to zamieścić do niej link w wiadomości elektronicznej.

 

 

Przykładowa formuła na stronie internetowej dotycząca pozasądowego rozstrzygania sporów i ODR

 

„Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“.

 

 

Nie warto ukrywać informacji o ODR

 

Eksperci branży e-commerce przekonują, że formułę o możliwości rozstrzygania sporów poza sądem warto umieszczać w bardzo widocznym miejscu. Ta informacja może być istotna dla oceny wiarygodności sklepu, zwłaszcza, gdy konsumenci są coraz bardziej świadomi swoich praw.

 

 

Reklamacja i co dalej?

 

Jeśli Twój klient złoży reklamację i nie porozumiecie się co do rozwiązania sporu, powinnaś przekazać mu na papierze lub innym trwałym nośniku (USB, CD, DVD, etc.) oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

Wyrażenie zgody na tego rodzaju postępowanie rodzi po Twojej stronie obowiązek poinformowania klienta o właściwym podmiocie uprawnionym (co najmniej adres strony internetowej). Brak takiej informacji oznacza automatycznie zgodę na udział w postępowaniu.

 

 

Podmioty uprawnione do rozpatrywania spraw

 

  • Dla branży finansowej – Rzecznik Finansowy i Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego,

  • Dla branży telekomunikacyjnej oraz pocztowej – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

  • Dla branży energetycznej – Koordynator ds negocjacji działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki,

  • Dla branży transportowej – Rzecznik Praw Pasażera Kolei działający przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego,

  • Dla sprzedaży towarów i usług, branży turystycznej, branży developerskiej i innych – podmiotem właściwym jest Inspekcja Handlowa.

 

Spory typowe dla danej branży mogą również rozpatrywać podmioty o charakterze niepublicznym (m.in. organizacje konsumenckie lub podmioty powołane przez przedsiębiorców).

 

 

Naprawdę wszystko o pozasądowym rozstrzyganiu sporów oraz ODR

w przystępnej formie znajdziesz u źródła:

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

 

09 stycznia 2017
Prowadzisz e-firmę? Od dziś musisz informować o ODR na swoich stronach

 

© 2016 Kariera Kobiety

SZPILA

Statystyki pokazują ogromne dysproporcje w obecności obu płci w naukach ścisłych. Kobiety zajmują zaledwie ok. 10 proc. najwyższych stanowisk akademickich. W Unii Europejskiej kobiety stanowią tylko 11 proc. najwyższych stopniem naukowców, a w ciągu dwóch minionych dekad liczba kobiet naukowców wzrosła zaledwie o 3 pkt proc. Żeby poprawić te statystyki, potrzebne są granty, programy stypendialne, promowanie kobiecych osiągnięć naukowych, a...

FLESZ RAPORT

30 grudnia 2016

NAJNOWSZE

SĄDZĘ, ŻE...

KARIERA KOBIETY